Lataa

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Pihatukku Finland Oy

Tämä on Pihatukku Finland Oy:n (y-tunnus 3093835-8) henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 11.11.2019

1.       Rekisterinpitäjä

Pihatukku Finland Oy

Maustetie 12

92930 Pyhäntä

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-17, puh. 010 440 9144

2.       Rekisterin nimi

Pihatukku Finland Oy:n sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri koskien Pihatukku.fi -verkkokauppaa.

3.       Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on markkinointirekisterin osalta henkilön vapaaehtoinen suostumus liittyä markkinointirekisteriin. Asiakasrekisteriin liittyminen tapahtuu yhteydenottopyynnön lähettämisen-, Pihatukku- uutiskirjeen- tai muun esitteen tilaamisen-, tai Pihatukku.fi -verkkokaupasta tilaamisen kautta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaaseen, asiakassuhteen ylläpito, sekä markkinointiviestintä asiakkaan suuntaan, mikäli asiakas on antanut suostumuksen markkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

4.       Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Uutiskirjerekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite, paikkakunta ja puhelinnumero.

5.       Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Markkinointirekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta uutiskirjeen tilauslomakkeista.

6.       Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, eikä niitä siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7.       Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8.       Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle [email protected] Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 9.   Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle [email protected] Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Markkinointirekisteristä poistaminen henkilötietoineen edellyttää ainoastaan markkinointiluvan perumista markkinointiviestissä (uutiskirje tai tekstiviesti) tai erillisellä kirjallisella pyynnöllä.


© 2020 Pihatukku Finland Oy